Utenlandsk prostitusjon

 

Utenlandsk prostitusjon i Norge Med begrepet utenlandsk prostitusjon menes prostitusjon der selgerne er kvinner eller menn med utenlandsk opprinnelse. Utenlandsk prostitusjon kan i hovedsak deles inn i to ulike fenomener; migrasjonsrelatert prostitusjon og menneskehandel. Grovt sagt skiller migrasjonsrelatert prostitusjon seg fra menneskehandel ved at den skjer uten utnyttelse eller tvang fra en tredjepart, slik som tilfellet er ved menneskehandel. I den migrasjonsrelaterte prostitusjonen reiser prostituerte på eget initiativ over landegrenser for å selge seksuelle tjenester. Det er glidende overganger mellom de to fenomenene, og det kan i praksis være vanskelig å skille mellom offer for menneskehandel og andre utenlandske kvinner i prostitusjon. Felles for både menneskehandel og migrasjonsrelatert prostitusjon er omstendigheter i form av materiell nød eller andre forhold som gjør at prostitusjon ofte oppleves som tvangsmessig i mangel på andre alternativer. Før tusenårsskiftet var utenlandsk prostitusjon en veldig liten andel av det norske prostitusjonsmarkedet. I 2001 var 19 % av det totale antallet personer Pro Sentret hadde kontakt med av utenlandsk opprinnelse. I 2005 hadde prosentandelen steget til 67 % og i 2014 var den på 90 %. I denne perioden har utenlandsk prostitusjon befestet seg som et landsdekkende fenomen, og er ikke lenger begrenset til Oslo.

Nasjonaliteter Pro Sentret møtte i 2014 kvinner fra over 40 ulike nasjoner. De fleste kommer opprinnelig fra Nigeria, Thailand, Balkan, Baltikum eller Øst-Europa. Vi ser noen mønstre når det gjelder hvilke land kvinnene kommer fra og arenaen de selger seksuelle tjenester på. Noen nasjonaliteter, så som Estland, Litauen og Russland er representert både på gate- og innemarkedet. Andre, som kvinner fra Nigeria, Bulgaria og Romania, hører vi sjelden eller aldri at selger sex fra andre steder enn gata. Når det gjelder personer fra Thailand, opererer de erfaringsmessig kun på innemarkedet.

Oppholdsstatus i Norge Kvinnene oppholder seg i Norge på svært ulikt grunnlag. Noen har kommet til Norge gjennom ekteskap med norske statsborgere, eller ved familiegjenforening med slektninger som er bosatt i Norge. Disse har oppholds- og arbeidstillatelse, noen har også norsk statsborgerskap. Dette gjelder særlig kvinner fra Thailand. EU borgere som kommer til Norge kan oppholde seg i landet inntil tre måneder som arbeidssøkere, seks måneder om de melder seg som arbeidssøkere på NAV Arbeid. Mange av kvinnene Pro Sentret møter oppholder seg i Norge på dette grunnlaget. En del av de utenlandske kvinnene som selger seksuelle tjenester i Norge har opphold i et annet land i Schengenområdet. Dette gjelder særlig kvinner fra Nigeria. Disse kommer til Norge visumfritt og har rett til tre måneders opphold her. En andel av de personene som ikke er EU eller EØS-borgere velger å søke asyl i Norge. I tillegg til dette vet vi at en del oppholder seg ulovlig i landet. Ofre for menneskehandel kan søke såkalt refleksjonsopphold i Norge.

Organisering av prostitusjon Mange utenlandske personer i prostitusjon er tilknyttet, betaler til eller kontrolleres av en tredjepart. Hvordan dette er organisert, hvor mye den enkelte eventuelt betaler og graden av kontroll varierer sterkt. Slik virksomhet er straffbar i Norge. Når det gjelder organisert prostitusjon kan det i praksis være vanskelig å skille mellom hva som kan sies å være menneskehandel og hva som er hallikvirksomhet. Menneskehandel for utnyttelse i prostitusjon vil innebære elementer av hallikvirksomhet, men ikke all hallikvirksomhet er menneskehandel. Å betale deler av inntjeningen til en tredjepart, oppleves ofte som en utnytting. Mange understreker imidlertid samtidig at de aldri ville ha vært i stand til å komme seg til Europa eller Norge hvis det ikke hadde vært for den bistand de har fått fra sine bakmenn. Feltet kompliseres ytterligere av at noen har/får personlige relasjoner til sine bakmenn. Det kan være deres kjærester, ektefeller eller venner/bekjente som organiserer, og som krever alt eller store deler av inntekten. Les mer om lovverket som regulerer prostitusjonsfeltet her, og om menneskehandel her.