Spørsmål og svar

 

Her er noen av de vanligste spørsmålene Pro Sentret får om prostitusjon og svarene vi gir, og som vi tror kan være av interesse for mange.

1. Er det lov å kjøpe og selge sex i Norge?

I Norge er det tillatt å selge sex. Det er ulovlig å kjøpe sex. Det er heller ikke lov å annonsere for kjøp og salg av sex, eller å profittere på andres prostitusjon (hallik- og bordellvirksomhet).

2. Hvor mange er det som prostituerer seg i Norge?

Det er svært vanskelig å fastslå hvor mange det er som selger sex. I den synlige gateprostitusjonen lar det seg gjøre å si rimelig sikkert hvor mange det er som tilbyr seksuelle tjenester. I 2010 var det omtrent 900 personer. Det største markedet er i Oslo, men det finnes også synlig gateprostitusjon i Stavanger og Bergen. Hvor mange som selger sex fra leiligheter, massasjeinstitutter og lignende er vanskeligere å anslå. Pro Sentret registrerte i 2010 at det var ca. 1300 personer som solgte sex gjennom annonsemarkedet på internett. Pro Sentret hadde i 2014 kontakt med 1060 enkeltpersoner med prostitusjonserfaring.

3. Hvorfor selger noen sex?

Vår erfaring er at det i bunn og grunn alltid er mangel på penger, og mangel på gode alternative måter å skaffe penger, som er grunnen til at noen selger sex. En del trenger penger til å finansiere et rusbruk, men desto flere har prostitusjon som inntektskilde til livsoppholds- og boligutgifter for seg og familien i en kortere eller lengre periode av livet.

4. Er det skadelig å selge sex?

Å selge sex er forbundet med sterkt sosialt stigma, noe som blant annet betyr at mange lever et slags dobbeltliv. Hemmelighold, løgner og opplevelse av ensomhet kan for noen være skadelig. Noen mener at det å selge sex er å selge seg selv. De fleste vi møter har en oppfatning av at det ikke er tilfellet. De selger en tjeneste. Likevel er seksualitet i vår del av verden sterkt knyttet til kjærlighet, og mange rapporterer om vanskeligheter med å ha et kjærlighetsforhold etter å ha solgt seksuelle tjenester. Spesielt fordi deler av fortiden må forties på grunn av skam. Mange kvinner i prostitusjonen er utsatt for vold fra kunder. Andre opplever vold og trusler fra bakmenn som har tvunget dem ut i prostitusjon. Å selge sex til mange forskjellige mennesker kan innebære en helserisiko dersom man ikke tar de nødvendige forhåndsregler og beskytter seg mot smitte.

5. Hvem er det som kjøper sex og hvorfor gjør de det?

Det er i all hovedsak menn som kjøper sex, også når selgeren er en mann. Det er også kvinner, heterofile, homofile og par som kjøper sex. Selv om de aller fleste kjøpere er menn, betyr ikke det at de fleste menn kjøper sex. Skandinavisk forskning viser at cirka en av åtte nordiske menn oppgir å ha kjøpt sex. De fleste kundene har kun kjøpt et fåtalls ganger, og et flertall har av kjøpene er gjort på reiser i utlandet. Kunder oppgir ulike årsaker til at de kjøper sex. Noen snakker om mangel på sex og/eller ensomhet som den viktigste årsaken, mens andre snakker om spenning, lyst på uforpliktende sex eller et ønske om spesielle seksuelle handlinger.

6. Finnes det barn og unge som selger sex?

Ja, det gjør det. Det er likevel lite som tyder på at barne- og ungdomsprostitusjon er utbredt i Norge. Man må være oppmerksom på at prostitusjonsbegrepet ikke kan brukes uten betydelige vanskeligheter når det gjelder mindreårige. Det finnes mange gråsoner her, hvor utprøving av egen seksualitet er i den ene enden og overgrep mot mindreårige befinner seg i den andre. Unge mennesker bytter gjerne sex mot andre goder enn penger. Pro Sentret treffer svært sjelden mindreårige på de tradisjonelle prostitusjonsarenaene. Unge kommer ofte i kontakt med kunder via chatrom og sosiale medier på internett, og det er derfor vanskelig for omverdenen å få oversikt over omfanget.

7. Er alle utenlandske prostituerte i Norge tvunget til å selge sex?

Nei, slik er det ikke. Imidlertid er en stor del av de som kommer til Norge for å selge sex i en situasjon hvor de skylder mye penger til organiserte nettverk eller bakmenn som har bistått dem med å reise hit og/eller etablere seg i Norge. Krav om tilbakebetaling gjør at personen ikke fritt kan velge å la være å selge sex, noen ganger kan de ikke selv bestemme hvor mange kunder de skal ha eller når de skal jobbe. Mange av de utlandske prostituerte har liten eller ingen kjennskap til det norske samfunnets lover og regler, og lever i frykt for myndigheter og politi.

8. Hva er menneskehandel? I korte trekk vil menneskehandel si å utnytte andre enten i prostitusjon eller for andre seksuelle formål, i tvangsarbeid eller tvangstjenester herunder tigging, i slaveri eller slaverilignende praksis, eller ved fjerning av organer. Utnyttelsen skjer ved hjelp av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd. I norsk sammenheng innebærer menneskehandel oftest at noen har blitt fraktet over landegrenser for så å bli utnyttet her. Det er vanskelig å skille en prostituert som er offer for menneskehandel fra en som ikke er det. Overfor kunder eller hjelpeapparatet vil de sjelden være åpne om sin situasjon.