Selgeren

 

Årsaker til prostitusjon – selgersiden

Det er mange og ofte sammensatte årsaker til at personer selger seksuelle tjenester i en kortere eller lengre periode i livet. Årsakene griper ofte inn i hverandre, en årsak kan avløse en annen i løpet av prostitusjonskarrieren. I det følgende skisseres de vanligste motivasjonsfaktorene til å selge sex.

Fattigdom. Den globale fattigdommen er den viktigste årsaken til at mange i verden ser prostitusjon som en utvei for seg og sin familie. Mange migrerer til rikere land for å tjene penger. Den rike delen av verden har streng migrasjonspolitikk. Migrantene må ofte knytte seg opp til kriminelle nettverk som bistå på veien inn til de rike landene, og det er virksomhet på samfunnets skyggesider som er tilgjengelig for dem som inntektsmuligheter. Dette kan være prostitusjon, tigging eller svart arbeid, alternativet er ofte kriminell virksomhet.

Selv om Norge er et rikt land med gode velferdsordninger, finnes det også nordmenn som opplever å være fattige. Vi vet at de færreste velger prostitusjon framfor andre alternativer. Noen velger likevel å tjene penger gjennom sexsalg for å forsørge barn og/eller betale ned gjeld, husleie og andre utgifter.

Rus. Avhengighet av rusmidler er en annen årsak til at noen selger seksuelle tjenester. Det koster mye å finansiere et høyt konsum av medikamenter, alkohol eller illegale stoffer. Mange rusavhengige opplever at salg av seksuelle tjenester og rusen blir to gjensidig avhengige deler av livet; pengene fra prostitusjon skal brukes til rus, rusen er nødvendig for å takle prostitusjonen. Dette blir for mange en ond sirkel.

Høyt forbruk. I vårt samfunn er status og vellykkethet for mange målt i å ha penger til et høyt forbruk av materielle ting, uteliv, dyre reiser og kostbare klær. For enkelte blir salg av seksuelle tjenester den raskeste veien til å oppnå dette. Forbruk på dette nivået kan være avhengighetsdannende, og dette i sin tur kan føre til en avhengighet av prostitusjon.

Seksualitet. Noen selger seksuelle tjenester for å utforske egen seksualitet. Det er flere gutter enn jenter som oppgir å ha solgt sex i ungdomsårene med denne begrunnelsen. Ikke desto mindre finnes det både voksne kvinner, menn og transpersoner som har eller har hatt dette som motivasjon.

Andre forhold. En større andel av personer med prostitusjonserfaring har blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep enn de som ikke har vært i prostitusjon. Et problematisk forhold til egen seksualitet oppgis som medvirkende element til prostitusjonsdebut.
Prostitusjonen favner også personer som har opplevd omsorgssvikt eller av andre grunner har et udekket behov for å bli sett, behov for nærhet eller behov for samvær med andre. Salg av sex kan gi den enkelte etterlengtet anerkjennelse, positiv oppmerksomhet og opplevelse av fellesskap.
Mennesker i en sårbar situasjon, eksempelvis unge asylanter eller tenåringer i drift, vil i noen sammenhenger bytte seksuelle tjenester mot husly, mat og omsorg. Dette fenomenet tangerer prostitusjonen, og betegnes i fagmiljøet som survival-sex eller bytte av sex heller enn prostitusjon.

For noen kan salg av seksuelle tjenester innebære en mulighet til å treffe nye mennesker og miljøer som en ellers ikke ville oppnådd kontakt med. Spenning, nysgjerrighet og brudd med konvensjoner fremstår for noen som motivasjonsfaktorer.
Prostitusjon kan i enkelte sammenhenger fremstå som et virkemiddel ut av en vanskelig livssituasjon. Pengene, som kan være raske og mange, kan bidra til økonomisk uavhengighet fra eksempelvis en voldelig ektefelle, aggressive kreditorer eller en dårlig betalt jobb.