Menneskehandel

 

Definisjon
Menneskehandel innebærer grove brudd på menneskerettighetene. I korte trekk vil menneskehandel si å utnytte andre enten i prostitusjon eller for andre seksuelle formål, i tvangsarbeid/tvangstjenester, i slaveri/slaverilignende praksis eller ved fjerning av organer. Utnyttelsen skjer ved bruk av vold og/eller trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd.

I Palermoprotokollen, artikkel 3, definerer FN menneskehandel som følger:

a) ”handel med mennesker”: rekruttering, transport, overføring, husing eller mottak av personer, ved hjelp av trusler om bruk av vold eller bruk av vold eller andre former for tvang, av bortføring, av bedrageri, av forledelse, av misbruk av myndighet eller av sårbar stilling eller av å gi eller motta betaling eller fordeler for å oppnå samtykke fra en person som har kontroll over en annen person, med sikte på utnytting. Utnytting skal som et minimum omfatte utnytting av andres prostitusjon eller andre former for seksuell utnytting, tvangsarbeid eller tvangstjenester, slaveri eller slaveriliknende praksis, trelldom eller fjerning av organer,

b) samtykke fra et offer for handel med mennesker til den tilsiktede utnytting nevnt i bokstav a) i denne artikkel skal være uten betydning der noen av midlene nevnt i bokstav a) er brukt,

c) rekruttering, transport, overføring, husing eller mottak av et barn med sikte på utnytting skal anses som ”handel med mennesker” selv om ingen av midlene nevnt i bokstav a) er brukt,

d) ”barn”: person under atten år.

Palermoprotokollens definisjon er vid, og nasjonalt så vel som internasjonalt eksisterer det uenighet om hvilke kriterier som skal være til stede for at en situasjon skal kunne karakteriseres som menneskehandel.
I følge protokollen kjennetegnes menneskehandel av tre hovedelementer:

Utnyttelse: Menneskehandel innebærer at noen tar sikte på å utnytte andre.
Tvang/forledelse: Menneskehandel innebærer at en person får kontroll over en annen ved hjelp av ulike former for trusler, vold, tvang, bedrageri eller misbruk av sårbar stilling.
Forflytning: Menneskehandel omfatter rekruttering, transport, mottak og husing av personer.

Vel så viktig som å definere hva som kjennetegner en situasjon som omhandler menneskehandel, er å klargjøre hvilke forhold som ikke er relevante når det gjelder å finne ut hvorvidt en slik situasjon foreligger. Disse forhold er:

  • Hvorvidt landegrenser har blitt krysset.
  • Hvorvidt virksomheten er organisert.
  • Grad av frivillighet; hvilke valg en person har gjort i forkant av at han/hun ble et offer for menneskehandel.
  • Graden av utnyttelse, tvang og trusler.
  • Vedkommendes vilje til å samarbeide med politi og andre myndigheter.

Menneskehandel og migrasjonsrelatert prostitusjon
Ikke all utenlandsk prostitusjon til Norge er menneskehandel. Utenlandsk prostitusjon kan i hovedsak deles inn i to ulike fenomener; migrasjonsrelatert prostitusjon og menneskehandel. Grovt sagt skiller migrasjonsrelatert prostitusjonen seg fra menneskehandel ved at den skjer uten utnyttelse eller tvang fra en tredjepart. Den prostituerte reiser på eget initiativ over landegrenser for å selge seksuelle tjenester. Det er glidende overganger mellom de to fenomenene, og det kan i praksis være vanskelig å skille mellom ofre for menneskehandel og andre utenlandske personer i prostitusjon. Felles for både menneskehandel og migrasjonsrelatert prostitusjon er at omstendigheter som fattigdom, mangel på likestilling og sosial marginalisering gjør at prostitusjonen ofte oppleves som tvangsmessig på grunn av mangel på alternativer.

Menneskehandel og menneskesmugling
Det går et klart skille mellom menneskehandel og menneskesmugling. Hensikten med menneskesmugling er ulovlig grensepassering, mens formålet med menneskehandel er utnyttelse av ofrene. I motsetning til menneskesmugling, må ikke menneskehandel innebære en grensepassering. Menneskehandel kan også skje innenfor et lands grenser. I praksis kan det likevel være vanskelig å skille mellom menneskesmugling og menneskehandel, da menneskehandel kan inkludere elementer av menneskesmugling.

Les Palermoprotokollen her.

De norske handlingsplanene mot menneskehandel finner du her.