Lovverk

 

Norsk lovgivning
Straffeloven er det eneste stedet i norsk lovgivning som nevner prostitusjon. I seksuallovbruddskapitlet er det tre paragrafer som omhandler prostitusjon og i kapitlet om forbrytelser mot den personlige frihet er det en. Det er imidlertid andre særlover som berører prostitusjonsfeltet.

Lovgivningen slår fast at det er tillatt å selge seksuelle tjenester i Norge. Det er forbudt å kjøpe seksuelle tjenester både i Norge og i utlandet for norske statsborgere/personer hjemmehørende i Norge. Kjøp av seksuelle tjenester straffes med bøter og fengsel opptil 1 år.

Kjøp av seksuelle tjenester fra personer under 18 år straffes med bøter eller fengsel opp til 2 år. I praksis gjelder denne bestemmelsen for kjøp av sex fra personer i aldersgruppen 16-18 år. Kjøp av sex fra de som er yngre omfattes av straffelovens §§ 299 og 302 om seksuell omgang med barn under henholdsvis 14 og 16 år.

Det er forbudt å tjene penger på andres prostitusjon, direkte så vel som indirekte, og forbudt å bekjentgjøre egen eller andres prostitusjon gjennom annonsering.

§ 316. Kjøp av seksuelle tjenester fra voksne

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som

 1. a) skaffer seg eller en annen seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag,
 2. b) oppnår seksuell omgang eller handling ved at slikt vederlag er avtalt eller ytet av en annen, eller
 3. c) på den måten som beskrevet i bokstav a eller b får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Er den seksuelle omgang eller handling skjedd på en særlig krenkende måte, uten at forholdet straffes etter strengere bestemmelser, er straffen bot eller fengsel inntil 1 år. 

§ 309. Kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som

 1. a) skaffer seg eller en annen seksuell omgang eller handling med en person under 18 år ved å yte eller avtale vederlag,
 2. b) oppnår seksuell omgang eller handling med en person under 18 år ved at slikt vederlag er avtalt eller ytet av en annen, eller
 3. c) på den måten som beskrevet i bokstav a eller b får en person under 18 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Er den seksuelle omgang eller handling skjedd på en særlig krenkende måte, uten at forholdet straffes etter strengere bestemmelser, er straffen fengsel inntil 3 år.

 § 315. Hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon

Med bot eller fengsel inntil 6 år straffes den som

 1. a) fremmer andres prostitusjon, eller
 2. b) leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte.

Den som i offentlig kunngjøring utvetydig tilbyr, formidler eller etterspør prostitusjon straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder.

Med prostitusjon menes i denne paragraf at en person mottar vederlag for å ha seksuell omgang eller foreta seksuell handling med en annen eller for å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

 

Norsk lovverk for menneskehandel

§ 257. Menneskehandel

Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd tvinger, utnytter eller forleder en person til

 1. a) prostitusjon eller andre seksuelle ytelser,
 2. b) arbeid eller tjenester, herunder tigging,
 3. c) krigstjeneste i fremmed land, eller
 4. d) å samtykke i fjerning av et av vedkommendes indre organer,

straffes for menneskehandel med fengsel inntil 6 år.

På samme måte straffes den som

 1. a) legger forholdene til rette for slik tvang, utnyttelse eller forledelse som nevnt i første ledd ved å anskaffe, transportere eller motta personen,
 2. b) på annen måte medvirker til tvangen, utnyttelsen eller forledelsen, eller
 3. c) gir betaling eller annen fordel for å få samtykke til en slik handlemåte fra en person som har myndighet over den fornærmede, eller som mottar slik betaling eller fordel.

Den som begår en handling som nevnt i første eller annet ledd mot en person som er under 18 år, straffes uavhengig av om vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd er anvendt. Den som var uvitende om at fornærmede var under 18 år, straffes hvis han på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet.

§ 258. Grov menneskehandel

Grov menneskehandel straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov skal det særlig legges vekt på om den som ble utsatt for handlingen var under 18 år, om det ble brukt grov vold eller tvang og om handlingen har medført betydelig utbytte. Den som var uvitende om at fornærmede var under 18 år, straffes hvis han på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet.

§ 198. Forbud om alvorlig organisert kriminalitet

Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, og som skal begås som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, straffes med fengsel inntil 3 år, med mindre forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. Forhøyelse av maksimumsstraffen ved gjentakelse eller sammenstøt av lovbrudd kommer ikke i betraktning.

Med organisert kriminell gruppe menes et samarbeid mellom tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller som går ut på at en ikke ubetydelig del av aktivitetene består i å begå slike handlinger.

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven regulerer blant annet hvilke krav som settes til lokaler der det drives næringsvirksomhet. Loven har vært brukt for å stenge massasjeinstitutter i lokaler som ikke innfrir kravene til næringsvirksomhet.

Skattelovgivning
I prinsippet skal all inntekt skattlegges, også inntekt fra prostitusjon, men dette håndheves forskjellig. I en del tilfeller har personer blitt skjønnslignet for prostitusjonsinntekt. Noen har registrert seg som selvstendig næringsdrivende nettopp for å kunne betale skatt og dermed også få de rettighetene som følger med det. De fleste tjenester er momspliktige. Lovgivningen på dette området er komplisert og det er lite tilgjengelig informasjon hos skattemyndighetene

Sosiallovgivning
Prostitusjon er ikke regnet som arbeid i Norge. NAV skal yte økonomisk stønad til dem som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjeldene økonomiske rettigheter.

Utlendingslovgivning
Det er ikke forbudt for utlendinger å prostituere seg i Norge, fordi prostitusjon ikke anses som arbeid. Utlendingslovens § 27 hjemler bortvisning av hensyn til bl.a. offentlig orden.

Politiloven
Politilovens § 7 om Håndhevelse av den offentlige ro og orden gir politiet anledning til å gripe inn for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden eller når omstendighetene gir grunn til frykt for slike forstyrrelser

Barnevernsloven
Barnevernsloven skal beskytte og gi rettigheter til barn under 18 år. Dersom barn oppholder seg i prostitusjonsmiljø vil kunne utløse tiltak etter barnevernsloven.

Alle offentlig ansatte har meldeplikt til barnevernet dersom de observerer barn med en bekymringsfull omsorgssituasjon.

Smittevernsloven
Sittevernloven gir rett til forebygging, diagnostisering og behandling for personer som befinner seg i Norge. Loven gir ikke adgang til kontrollerende tiltak for prostituerte som gruppe.

Informasjon om lovgivning i andre europeiske land: www.services4sexworkers.eu (logo)

Norwegian law
The Norwegian General Civil Penal Code is the only piece of Norwegian legislation that mentions prostitution. In the chapter on sexual offences there are three paragraphs that deal with prostitution, and in the chapter on crimes against personal liberty there is one. However, there are also other laws with restricted application that deal with prostitution.

The law says that you are allowed to sell sexual services in Norway. However, it is illegal for Norwegian citizens/people living in Norway to buy sexual services, whether in Norway or overseas. Buying sexual services is punishable with a fine and up to one year in prison.

Buying sexual services from someone under the age of 18 is punishable with a fine or up to 2 years in prison. In practice, this applies if you buy sex from someone who is 16-18 years old. If you buy sex from someone who is younger than 16, it is punishable under Sections 195 and 196 of the Norwegian General Civil Penal Code, on sexual relations with children under the age of 14 and 16 respectively.

It is illegal to earn money from other people selling sex, whether directly or indirectly, and it is illegal to advertise sexual services provided by you or by another person.

Section 315 of the Norwegian General Civil Penal Code: “The Pimping Law”
Anyone who
a) promotes the engagement of other persons in prostitution, or
b) lets premises on the understanding that such premises shall be used for prostitution or is grossly negligent in this respect

shall be liable to fines or to imprisonment for a term not exceeding six years.

Any person who in a public announcement unambiguously offers, arranges or asks for prostitution shall be liable to fines or to imprisonment for a term not exceeding six months.

In this provision, prostitution means that a person engages in sexual activity or commits a sexual act with another person in return for payment.”

Section 316 of the Norwegian General Civil Penal Code: The law against buying sexual services
“Any person who
a) procures sexual intercourse or any other sexual act, for himself/herself or for another person, in return for payment or agreement to provide payment,
b) procures sexual intercourse or any other sexual act in return for another person paying or agreeing to pay, or
c) in the manner described in a) or b) above induces someone to carry out acts that are equivalent to sexual intercourse with himself/herself

shall be liable to a fine or up to 6 months’ imprisonment or both.”

If the sexual intercourse or act has been particularly humiliating in its nature, but it is not punishable under any other law, the punishment is imprisonment for a term of up to 1 year.

Section 309 of the Norwegian General Civil Penal Code: Prohibition against buying sex from anyone under the age of 18
“Any person who, in return for payment, procures sexual intercourse or any other sexual act from a person under the age of 18, shall be liable to a fine or up to 2 years’ imprisonment. Being mistaken about someone’s age does not affect criminal liability, unless diligent good faith has been shown.”

Section 257 of the Norwegian General Civil Penal Code: Prohibition against human trafficking
“Any person who by force, threats, abuse of another person’s vulnerability or other improper conduct exploits another person for the purpose of
a) prostitution or other sexual purposes,
b) forced labour or forced services, including begging,
c) military service in a foreign country, or
d) removal of any of the said person’s organs,
or who induces another person to allow himself or herself to be used for such purposes, shall be guilty of human trafficking, and shall be liable to imprisonment for a term not exceeding six years.

Any person who
a) makes arrangements for such exploitation or inducement as is mentioned in the first paragraph by procuring, transporting or receiving the person concerned,
b) in any other way aids and abets such exploitation or inducement, or
c) provides payment or any other advantage in order to obtain consent to such exploitation from any person who is in a position of authority over the aggrieved party, or who receives such payment or other advantage shall be liable to the same penalty.

Any person who commits an act referred to in the first or second paragraph against a person who is under the age of 18 shall be liable to a penalty independently of any use of force or threats, abuse of a person’s vulnerability, or other improper conduct. Being mistaken about someone’s age does not affect criminal liability, unless diligent good faith has been shown.

Gross human trafficking is punishable by imprisonment for a term not exceeding ten years. In deciding whether the offence is gross, particular importance shall be attached to whether the person exposed to the act was under the age of 18, whether gross violence or coercion was used or whether the act led to considerable gain.”

Section 198 of the Norwegian General Civil Penal Code: Organised crime
“If a criminal act has been committed as part of the activity of an organised criminal group, the maximum penalty laid down in the penal provision shall be increased to double its prescribed limit, but not by more than five years’ imprisonment.
An organised criminal group is here defined as an organised group of three or more persons whose main purpose is to commit an act that is punishable by imprisonment for a term of not less than three years, or whose activity largely consists of committing such acts. An increase of the maximum penalty pursuant to the present provision shall be applicable in relation to statutory provisions that give legal effect to the penalty limit, unless it is otherwise provided.”

The Planning and Building Act
Amongst other things, the Planning and Building Act sets out requirements for premises where commercial activities take place. The Act has been used to close massage parlours occupying premises that do not meet the requirements for commercial activities.

Tax and VAT
In principle, all income is taxable, including income from prostitution, but the implementation of this varies. In some cases people have been made to pay tax on their estimated earnings from prostitution. Some people have registered as self-employed, so that they can pay taxes and therefore benefit from the special rights that taxpayers have. Most services are liable to VAT in Norway.

Welfare legislation
Prostitution is not considered work in Norway. Persons with permits that allow social welfare benefits may claim economical support from NAV when not employed and lacking funding.

Immigration Law
It is not illegal for foreigners to work as prostitutes in Norway, as prostitution is not considered work. Section 27 of the Immigration Act stipulates that foreigners can be deported for breaches of the peace.

The Police Act
Section 7 of the Police Act on maintaining public order and peace allows the police to intervene in order to stop breaches of the peace or when there is reason to fear such a breach.*

The Child Welfare Act
The Child Welfare Act protects and gives rights to children under the age of 18. If a child hangs around with prostitutes, this may lead to intervention under the Child Welfare Act.

All government employees have a duty to report to the child welfare authorities if they see a child who may be suffering from neglect.

The Communicable Diseases Control Act
The Communicable Diseases Control Act entitles anyone who is in Norway to preventive care, diagnosis and treatment for the relevant diseases. It does not allow collective restrictions to be imposed on prostitutes.

For information about laws in other European countries, visit: www.services4sexworkers.eu (logo)